Aktuálně působící kněží ve farnosti Stodůlky

 

Radek Tichý (farářem od r. 2016)

"Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem." (Mi 6,8)
Konvertita, pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii a živil se zkoumáním, jak přimět více lidí nakupovat v TESCu. Během přípravy na kněžství studoval v Římě a mimo jiné vykonával službu pomocného ceremonáře papežů Benedikta XVI. a Františka. Kromě práce ve Stodůlkách vyučuje na teologické fakultě a rediguje webový portál Liturgie.cz.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ÚT - 8:00 a 9:00 - kostel sv. Prokopa
PÁ - 7:07 - kostel sv. Prokopa

Jaroslav Mrňa (kaplanem od r. 2019)

 "Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce." (1Kor 16,13-14)

 

Před pětatřiceti lety se narodil v Třebíči, ale vyrůstal ve Velkém Meziříčí (brněnská diecéze). Po ukončení střední dopravní školy pracoval dva roky jako výpravčí na různých stanicích na Vysočině. Od útlého mládí se intenzivně zabýval historií, takže ho kroky dovedly až ke studiu archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2012-2018 studoval zároveň magisterské studium Katolické teologie a doktorské studium Církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to vše během kněžské formace v Arcibiskupském semináři Praha. Jako jáhen pak působil v Praze-Kunraticích.


Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ST - 17:30 a po mši sv. až do 19:30 - kostel sv. Prokopa
PÁ - 17:30 a po mši sv. až do 19:30 - kostel sv. Jakuba
SO - 17:30 - kostel sv. Jakuba


Jakub Jírovec (kaplanem od r. 2015)

 

"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě." 1 Sol 5,16-22

Narodil se v Novém Jičíně, ale vyrůstal v Praze. Vystudoval žurnalistiku a politologii. Během vysokoškolských studií konvertoval a přijal křest. Ve farnosti Stodůlky vykonával kdysi dva roky náhradní vojenské služby. Vstoupil do Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a vystudoval teologii ve Vídni. Kromě Stodůlek je ustanoven ještě ve farnosti Praha-Zlíchov a věnuje se doktorskému studiu církevních dějin.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

PO -  17:30 - kostel sv. Prokopa

Václav Dvořák

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20

Tak jako již mnoho let i nadále v naší farnosti vypomáhá podle svých možností a podle aktuálních potřeb.

Kromě naší farnosti vypomáhá v mnoha dalších farnostech Prahy a Středních Čech.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

Každou poslední středu v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel
sv. Prokopa

Každý první pátek v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel sv. Jakuba